PRIVACYVERKLARING PK ADVOCATUUR

PK Advocatuur doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Wij doen er alles aan om de persoonsgegevens en overige persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk te behandelen. PK Advocatuur houdt zich bij hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

PK Advocatuur verzamelt en verwerkt persoonsgegevens (naam, adres telefoonnummer, BSN,      e-mailadres, geboortedatum, etcetera) voor de navolgende doeleinden:

  • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een opdracht en het voeren van (gerechtelijke) procedures
  • administratieve doeleinden
  • advisering, bemiddeling en verwijzing
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
  • communicatie over de gegeven opdracht.

De persoonsgegevens worden door PK Advocatuur uitsluitend verwerkt op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Delen persoonsgegevens met anderen

PK Advocatuur verstrekt uw persoonsgegevens enkel met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden en om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld in geval van waarneming van zaken door een andere advocaat, in geval van het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek en het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Ook is het mogelijk dat een andere derde namens PK Advocatuur wordt ingeschakeld. Met deze derde partij wordt alsdan een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de nodige afspraken zijn vastgelegd om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

In het geval PK Advocatuur derden inschakelt, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden - onder meer notarissen en accountants -zijn deze zelf verantwoordelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens en voor het naleven van de AVG.

Verder zal PK Advocatuur de door uw verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Persoonsgegevens minderjarigen

 

PK Advocatuur verwerkt persoonsgegevens van minderjarigen enkel na schriftelijke toestemming daarvoor van de ouder (s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). 

Gegevens bezoek website

PK Advocatuur ontvangt gegevens van het gebruik van de website. Deze worden bijgehouden voor statistische doeleinden. De gegevens die op deze wijze worden verzameld zijn in beginsel anoniem en worden niet door PK Advocatuur verkocht aan derden.

De website van PK Advocatuur maakt gebruik van Google Analytics om het gebruikersgedrag en de werking van de website te kunnen analyseren en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. PK advocatuur heeft hier geen invloed op en heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Door gebruik te maken van de website van PK Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bewaartermijn persoonsgegevens

PK Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Beveiliging persoonsgegevens

PK Advocatuur acht het van belang dat uw persoonsgegevens worden beschermd en beveiligd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. PK Advocatuur verzendt gegevens via een beveiligde verbinding (SSL-veiligheidssysteem).

Rechten betrokkenen

U heeft recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, nader bericht van ons.

In bepaalde gevallen kan het zijn dat PK Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen (volledige) uitvoering kan geven. Bijvoorbeeld in geval van de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Aanpassing privacyverklaring

PK Advocatuur behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden vermeld op de website van PK Advocatuur.